Avtal

Mellan föreningen Villaägarna Nynäshamn och låntagaren.
Du ansvarar själv för att kontrollera att materielen mottas i ordnat och säkert skick.
Du som lånar materiel, mottager materiel i befintligt skick och ingår därmed ett avtal med föreningen.
Som låntagare av materielen tar du på dig allt ansvar för drift och skötsel.
Föreningen friskriver sig från allt ansvar för vållande av skador som skulle kunna inträffa då materielen används.
Materielen skall återlämnas på avtalad dag i funktionellt säkert och i rengjort skick.
Låntagaren är betalningsskyldig för skador eller rengöring av utlånad materiel.
Genom att ha mottagit materielen har du godkänt dessa villkor.
Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresföremålen förvaras eller används.
Hyresföremålen får endast användas för sådana arbetsuppgifter och vid sådana arbetsförhållanden, som de är avsedda att användas för.
Det åligger hyrestagaren härvidlag att informera sig om hur hyresföremålen ska användas och vid tveksamhet kontakta uthyraren.
Härutöver gäller att hyresföremålen enkom får användas av hyrestagaren som enskild konsument och aldrig i näringsverksamhet eller kommersiell användning.